Skip to main content

VäärtusedEesti 200 on uuendusmeelne, eestimeelne ja liberaalne erakond.

EESTI 200 ON UUENDUSMEELNE ERAKOND

Uus põlvkond

Eesti 200 on progressiivne ja tulevikku suunatud erakond. Me loome ühiskonna, milles ükski põlvkond ei ela teiste arvel. Eesti peab olema maailma parim elukeskkond noortele, kus uuele põlvkonnale luuakse kõik võimalused hariduse omandamiseks, töötamiseks ja eneseteostuseks.

Personaalne riik

Eesti riigi ülesehitus tuleb viia 21. sajandisse, mis arvestaks tänapäevaseid tehnoloogilisi võimalusi. Riigi poolt inimestele pakutavad teenused peavad olema võimalikult bürokraatiavabad, personaalsed ja arvestama iga inimese eripärasid ja vajadusi. Personaalse riigi ehitamisel lähtume kodanike vajadustest, mitte ametnike mugavusest. Inimestel peab olema riigi või kohalike omavalitsustega suhtlemisel üks kas digitaalne või füüsiline kontaktikoht, kus saab kõik asjad ilma liigse bürokraatiata lahendatud. Selleks tuleb läbi viia põhjalik teenuste ja halduse reform.

Uus majandus

Eesti inimeste jõukuse tagab riigi osavõtlikus kodanike heaolu eest seismisel ja innovatiivne majandus. Viime läbi ülemineku uuele majandusmudelile, seniselt kitsalt vaid SKP kasvu arvestamiselt mitmekülgsemate eesmärkide suunas. Majanduse edukuse uueks mõõdupuuks on nii inimeste heaolu kui ka keskkonna säilimine praegustele ja tulevastele põlvedele. Eesti uue majanduse edu alusena näeme kliimasõbralikku tööstust, parima haridusega tarka tööjõudu ning digitaliseerimise eduloo uuele tasandile viimist.

EESTI 200 ON EESTIMEELNE ERAKOND

Eesti kui maailma suunanäitaja

Eesti on eriline. Me oleme väike riik suure hingega. Eesti peab julgelt olema nende riikide seas, mis on maailma suunanäitajad. Võtame aktiivselt osa inimeste ja riikide vabadusi kaitsva maailmakorralduse üles ehitamisest läbi kuulumise rahvusvahelistesse organisatsioonidesse ja ühendustesse. Eesti jätkumise tagab kuulumine NATO-sse ja Euroopa Liitu.

Kultuur ja keel

Eesti 200 on eestimeelne erakond. Meie ülesanne on hoida ja arendada Eestit viisil, mis tagaks eesti keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Väärtustame eesti keelt ja eesti kultuuri. Eesti kultuur on avatud ja toimib maailmas kontaktis teiste kultuuridega. Eesti keele ja kultuuri arendamise peamisteks eeldusteks on maailma parima haridussüsteemi ja innovaatilise teaduse eelisarendamine. Kõik Eestis alaliselt elavad lapsed saavad kvaliteetse hariduse ja eesti keele oskuse väga heal tasemel. Rahvusvähemustel on võimalused enda emakeele ja kultuuri arendamiseks.

Elukeskkond

Eesti tõeliseks rikkuseks on meie puhas loodus, viljakas põllumaa, kalarikkad veekogud ning liigirohked metsad. Peame oluliseks, et loodusvarade säilitamine oleks riigi ja erasektori otsuste ja tegevuste lähtepunktiks. Eduka majandamise alustaladeks on säästlik ja nutikas ressursside kasutamine, ringmajandusele üleminek ning CO2 neutraalsuse poole liikumine. Eesti inimeste elukeskkond nii väikestes maakohtades kui suurtes linnades on inimesesõbralik, hea elukvaliteediga ning Eestile omase arhitektuuri ja mustriga. Meile meeldib hajaküla, väikelinn ja kergliiklus-sõbralik linn.

EESTI 200 ON LIBERAALNE ERAKOND

Demokraatia

Meie ehitame tugevat, iga inimese õigusi ja vabadusi ning eneseteostust tagavat tulevikuriiki, mille põhialuseks on demokraatlik riigikord, isikuvabadused ja õigusriik. Parlamentaarne ja kaasav esindusdemokraatia on Eesti jaoks parim riigivalitsemise vorm. Poliitiline võim peab olema inimesele ja kogukonnale võimalikult lähedal, et vältida riigi ja kodaniku võõrandumist. Tulevikuriik suhtleb oma kodanikega otse ja kaasab otsustusprotsessidesse. Meie poliitilised otsused on teaduslikul teadmisel põhinevad.

Avatus

Tahame, et Eesti oleks riik, kus inimestele meeldib elada ja kuhu talendid tahavad tulla – kus noortel on lahe, keskealistel edukas ja eakatel väärikas. Seisame selle eest, et Eesti oleks avatud riik, mis kasutab ära avatud maailma võimalused, aga saab alati ise hakkama.

Isikuvabadused

Inimõigused on Eesti ühiskonna alustala. Seisame selle eest, et Eesti oleks riik, kus on kaitstud kõigi inimeste põhiõigused ja vabadused olenemata soost, keelest, usutunnistusest, veendumustest, päritolust, rassist või seksuaalsest sättumusest. Seisame selle eest, et rassismil ja ksenofoobial ei oleks Eestis kohta ja et meediavabadus oleks meie neljas võim. Sõna on Eestis vaba ja internet on inimõigus.

Võrdsed võimalused

Õigus võrdsele kohtlemisele on iga inimese põhiõigus. Seisame selle eest, et ühiskonnas oleksid naistel meestega võrdsed võimalused, et samasoolised paarid saaksid abielluda, et kõik Eestimaa noored saaksid maailma parima hariduse hoolimata sellest, kus nad elavad, et kaoks vanuseline diskrimineerimine, et tööturul koheldaks võrdselt vähemusrahvusi, puudega inimesi, eakaid ja noori.