Skip to main content

Noor Eesti 200 põhikiri

I Üldsätted

 1. MTÜ Noor Eesti 200 (edaspidi Noorteühendus) on vabatahtlik poliitiline noorteühendus, mis tegutseb kooskõlas Erakond Eesti 200 (edaspidi Erakond) põhikirja ja programmiga.
 2. Noorteühenduse tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel.
 3. Noorteühenduse põhitegevus on Erakonna ja Erakonna tegevusest huvitatud noorte koondamine, ühendamine ning tegevuse koordineerimine.
 4. Noorteühenduse asukoht on Tallinn.
 5. Noorteühenduse majandusaasta algab 1. jaanuaril.

II Tegevuse eesmärgid

 1. Noorteühenduse tegevuse eesmärgid on:
  • korraldada Erakonna maailmavaatega noorte huvidele vastavat ühistegevust;
  • ühendada ja kaasata oma tegevusse poliitikast huvitatud noori isikuid Eestis;
  • osaleda Erakonna programmi ja seisukohtade kujundamises;
  • panustada Eesti poliitilise kultuuri arengusse;
  • levitada ja populariseerida noorte osalust Eesti poliitika kujundamises;
  • arendada koostööd demokraatlike organisatsioonidega kodu- ja välismaal.

III Liikmed

 1. Liikmeskond
  • Noorteühenduse liikmeks võib olla kuni 35 aastane (k.a) noor.
 2. Isiku võib Noorteühenduse liikmeks vastu võtta tema avalduse alusel. Isiku liikmeks astumise avalduse vaatab läbi Noorteühenduse Juhatus. Ettepanek isiku vastuvõtmisest keeldumiseks peab olema põhjendatud.
 3. Noorteühenduse liikmeõigused on:
  • osaleda Noorteühenduse tegevuses selle põhieesmärkide elluviimises;
  • teha ettepanekuid organisatsiooni poliitilise seisukoha kujundamiseks;
  • omada hääleõigust Üldkoosolekul;
  • osaleda Üldkoosolekul,ja kandideerida Noorteühenduse juhtimisorganitesse;
  • esitada arupärimisi ja ettepanekuid Noorteühenduse juhtimisorganite tegevuse kohta, ning saada nendelt teavet;
  • astuda Noorteühendusest välja.
 4. Noorteühenduse liikme kohustused on:
  • aidata kaasa Noorteühenduse tegevusele ja edenemisele,
  • aidata kaasa programmi eesmärkide saavutamisele;
  • järgida Noorteühenduse põhikirja ja täita juhtorganite otsuseid;
  • aidata kaasa Noorteühenduse maine tõusule;
  • hoiduda Noorteühenduse ja tema liikmete maine kahjustamisest.
 5. Väljaarvamise tingimused ja kord
  • Liikme võib motiveeritud otsuse põhjal välja arvata Noorteühenduse juhatus, kui liige on saanud hakkama vääritu teoga, tegutseb vastuolus Noorteühenduse põhikirja või Noorteühenduse juhtorganite otsustega või kahjustab Noorteühenduse mainet.
  • Noorteühendusest väljaastumisega või väljaarvamisega lõpeb väljaastunud või väljaarvatud liikme kuulumine Noorteühenduse juhatuse või muude organite
   koosseisu.

IV Üldkoosolek

 1. Noorteühenduse Üldkoosolek
  • Noorteühenduse kõrgeimaks juhtorganiks on Üldkoosolek, mis toimub vähemalt kord aastas.
  • Üldkoosoleku toimumise aja ja esialgse päevakorra esitab Noorteühenduse
   Esimees kõikidele Noorteühenduse liikmetele vähemalt 30 päeva enne Üldkoosoleku toimumist.
 2. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata Üldkoosolekul osalenud või hääletamisest osa võtnud liikmete arvust.
 3. Üldkoosolek:
  • kinnitab Üldkoosoleku päevakorra, moodustab tööorganid ja määrab kindlaks reglemendi;
  • kinnitab Noorteühenduse arengukava, tegevuskava, programmi ja põhikirja;
  • valib Noorteühenduse esimehe ja juhatuse;
  • kinnitab valitava Juhatuse liikmete arvu enne Juhatuse valimisi.
 4. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole Üldkoosolekul osalenud Noorteühenduse liikmetest.
 5. Isikuvalimised toimuvad salajasel hääletusel.
 6. Erakorralise Üldkoosoleku kokkukutsumise õigus on Noorteühenduse Esimehel või vähemalt 1/5 liikmetest, kes esitavad allkirjastatud ettepaneku koos erakorralise Üldkoosoleku esialgse päevakorraga Noorteühenduse Esimehele.
 7. Noorteühenduse Esimees teatab erakorralise Üldkoosoleku toimumisest kõigile Noorteühenduse liikmetele ette vähemalt 14 päeva.

V Esimees

 1. Noorteühenduse esimees:
  • omab Noorteühenduse allkirja- ja esindusõigust;
  • korraldab Noorteühenduse juhatuse tööd;
  • esindab Noorteühendust välissuhtlemisel;
  • arendab koostööd teiste organisatsioonidega;
  • annab Noorteühenduse tegevusest üks kord aastas aru Erakonna juhatusele;
  • otsustab Noorteühenduse esindamisega seotud küsimusi ja annab selleks volitusi;
  • määrab Juhatuse liikmete hulgast aseesimehed.
 2. Noorteühenduse Esimees valitakse Üldkoosoleku poolt salajasel hääletamisel kuni üheks aastaks.
 3. Üks isik võib olla Noorteühenduse Esimees kuni kaks järjestikust ametiaega.
 4. Noorteühenduse Esimehe ajutisel äraolekul täidab esimehe kohustusi Aseesimees või Esimehe poolt määratud isik.

VI Juhatus

 1. Noorteühenduse tegevust korraldab kuni 9-liikmeline (sh esimees) juhatus.
 2. Juhatuse liikmed valitakse Üldkoosoleku poolt salajasel hääletamisel kuni üheks aastaks.
 3. Juhatus:
  • kehtestab Noorteühenduse tegevuse kodukorra;
  • korraldab Noorteühenduse liikmete vastuvõtmise ja väljaastumise;
  • annab ülevaate oma tegevusest ning esitab selle Esimehele;
  • lahendab muid küsimusi, mis ei ole Üldkoosoleku või Noorteühenduse Esimehe pädevuses.
 4. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole Juhatuse liikmetest.
 5. Juhatuse koosolekuid protokollib Noorteühenduse Esimehe poolt määratud isik. Protokoll avalikustatakse kõikidele Noorteühenduse liikmetele.

VII Tegevuse lõpetamine

 1. Noorteühenduse tegevus loetakse lõpetatuks Üldkoosoleku otsusega.
 2. Noorteühenduse tegevuse lõpetamisel antakse vara üle võimalikult sarnase tegevusega tulumaksusoodustusega või avalikõiguslikule organisatsioonile.
 3. Vastavalt Üldkoosoleku otsusele otsustab Erakonna juhatus Noorteühenduse tegevuse lõpetamise.

Vastu võetud MTÜ Noor Eesti 200 Üldkoosolekul
09.04.2022