Kandidaat nr. 899

Jüri-Ott Salm

Tartu linn

SA Eestimaa Looduse Fond, projekti „Soode kaitse ja taastamine” koordinaator

Minu jaoks on märgilised järgnevad Eesti 200 võetud väljakutsed, mis ka minu senises tegevuses looduskaitses on olulisel kohal: Loodusmaastike ja põllumajandusmaade mitmekülgseid hüved on hoitud vähemalt tänasel tasemel. Hoiame liikide arvukust ja esinduslikkust – eesmärgiks on tagada head tingimused Eestis elavatele liikidele. Elurikkuse hoidmine peab tagama siin esindatud liikide säilimise. Hoitud on biomassis ja mullas seotud süsiniku tagavara, linnade ümbruse rohealasid ja mullaviljakust. Väärtustame metsa kui liigirikast elukeskkonda loomadele ja taimedele, samuti kui olulist rekreatsiooni ala inimestele ning kui toorainet meie tööstusele. Selle kõige tagamiseks parimal moel algatame metsale järgmise 100 aasta arenguplaani tegemise kus käsitletakse kõiki olulisi aspekte, ka raiemahtusid. Metsamajanduse strateegias toome peamiste metsa funktsioonidena välja metsa raie mahus, mis tagab samaväärse tulu tulevastele põlvedele, elurikkuse säilimise ja CO2 sidumise. Teeme ja viime ellu plaani jõuda 2050. aastaks süsinikneutraalseks riigiks. Tagamaks teadustulemuste rakendatavust peavad teadusharude esindajad olema võrdselt ettevõtluse, kodanikuühenduste, riigiametite esindajatega esindatud riiklike strateegiate ja arengukavade koostamisel.