Põhikiri

1. ÜLDSÄTTED JA EESMÄRK

1.1. Erakonna nimi on Erakond Eesti 200 (edaspidi: Erakond).

1.2. MTÜ Erakond Eesti 200 on mittetulundusühing, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, oma põhikirjast ning programmist. Ühingu juhatuse asukoht on Tallinn.

1.3. Erakond Eesti 200 on kodanike vabatahtlik poliitiline ühendus, mille eesmärk on edendada Eesti elu ja kavandada pikaajalisi poliitikaid, mis tagaksid eesti keele ja kultuuri säilimise, majandusliku jõukuse ning turvalise ja kvaliteetse elukeskkonna Eestis elavatele inimestele.

1.4. Erakond lähtub oma tegevuses järgmistest väärtustest: isikuvabadused, edasipüüdlikkus, läbipaistvus, vastutus, usaldus, avatus, uuendus- ja eestimeelsus.

1.5. Eesmärkide saavutamiseks võtab Erakond osa riigivõimu ja kohaliku võimu teostamisest, osaleb Riigikogu, Vabariigi Presidendi, Euroopa Parlamendi ja kohalike omavalitsuste volikogude valimistel.

1.6. Erakond edendab eesmärkide saavutamiseks koostööd teiste erakondade, liikumiste ja organisatsioonidega nii Eestis kui välismaal, seades esikohale Eesti pikaajalise jätkusuutliku arengu.

 

2. ERAKONNA LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Erakonna liige

2.1.1 Erakonna liikmeks võib olla vähemalt 18-aastane teovõimeline Eesti kodanik või püsivalt Eestis elav Euroopa Liidu teise liikmesriigi kodanik, kes jagab Erakonna väärtusi ja eesmärke ning kelle kuulumist Erakonda ei piira seadus.

2.1.2 Uue liikme võtab tema kirjaliku avalduse alusel vastu Erakonna juhatus.

2.1.3 Liikmel on õigus:

2.1.3.1 osaleda igati Erakonna töös, saada informatsiooni Erakonna tegemiste kohta ning esitada oma ettepanekuid;

2.1.3.2 olla valitud Erakonna juht- ja kontrollorganitesse eeldusel, et liikmemaks on tasutud kui liikmemaks kehtib ajal, mil isik astub Erakonda.

2.1.4 Liikme kohustus on:

2.1.4.1 aidata kaasa Erakonna ja Eesti arengule ning Erakonna programmiliste eesmärkide saavutamisele.

2.1.4.2 järgida Erakonna põhikirja ja täita juhtorganite otsuseid;

2.1.4.3 aidata kõigiti kaasa Erakonna maine tõusule ja mitte kahjustada Erakonna mainet

2.1.4.4 tasuda liikmemaksu, mille suuruse otsustab üldkoosolek. Erakonna liige võib motiveeritud põhjustel taotleda juhatuselt liikmemaksuvabastust või väiksemat liikmemaksu kui üldkoosolekul otsustatud;

2.2 Erakonna toetajaliige

2.2.1 Erakonna toetajaliige võib olla vähemalt 16-aastane Eesti kodanik või püsivalt Eestis elav Euroopa Liidu teise liikmesriigi kodanik.

2.2.2 Erakond toetajaliikmel on kõik Erakonna liikme õigused ja kohustused, kui põhikirjas ei ole määratud teisiti.

2.2.3 Toetajaliige võetakse vastu juhatuse poolt kirjaliku avalduse alusel.

2.2.4 Toetajaliige ei pea maksma liikmemaksu.

2.2.5 Toetajaliige ei saa hääletada ega kandideerida Erakonna üldkoosolekul valitavatele kohtadele.

2.3 Erakonna liikme ja toetajaliikme väljaarvamine

2.3.1 Liikme ja toetajaliikme võib motiveeritud otsuse põhjal välja arvata Erakonna juhatus juhul, kui liige on saanud hakkama vääritu teoga, tegutseb vastuolus Erakonna põhikirja või Erakonna juhtorganite otsustega või kahjustab Erakonna mainet. Erakonnast väljaastumisega või väljaarvamisega lõpeb väljaastunud või väljaarvatud liikme kuulumine Erakonna juhtorganite koosseisu.

2.3.2 Kriminaalkuriteos süüdi mõistetud liikme arvab juhatus välja.

 

3. ÜLDKOOSOLEK

3.1 Erakonna kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek ehk Üldkogu.

3.2 Üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt kord aastas. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus minimaalselt nädalase etteteatamisega, andes teada üldkoosoleku aja, koha ja päevakorra eelnõu. Juhul kui Üldkoosolekul valitakse juhtorganeid (esimees, juhatus, revisjonitoimkond) on etteteatamise tähtaeg vähemalt kaks nädalat ning kandidaatide esitamise tähtaeg vähemalt üks nädal ette.

3.3 Üldkoosolek kutsutakse juhatuse poolt kokku vähemalt kolmenädalase etteteatamisega, kui seda nõuab vähemalt 1/10 Erakonna liikmetest.

3.4 Üldkoosolek:

3.4.1 valib liikmete hulgast esimehe kaheks aastaks. Erakonna esimeheks on valitud kandidaat, kes saab üle poole hääletanute häältest. Kui ükski kandidaat ei saa nõutavat häälteenamust, korraldatakse uus hääletusvoor kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat;

3.4.2 valib liikmete hulgast 12 juhatuse liiget kaheks aastaks;

3.4.3 valib liikmete hulgast 3-liikmelise revisjonitoimkonna kaheks aastaks;

3.4.4 võtab vastu ja kinnitab Erakonna põhikirja ja programmi ning teeb nendes muudatusi ja täiendusi;

3.4.5 kinnitab liikmemaksu suuruse;

3.4.6 kinnitab majandusaasta aruande.

3.5 Üldkoosoleku otsused võetakse vastu üldkoosolekul osalenud liikmete lihthäälteenamusega.

3.6 Erakonna esimehe valimistel on igal hääleõiguslikul liikmel üks hääl.

3.7 Erakonna juhatuse valimistel on igal hääleõiguslikul liikmel 12 häält, kusjuures igale kandidaadile võib hääletusel anda ainult ühe hääle.

3.8 Erakonna revisjonitoimkondi valimistel on igal hääleõiguslikul liikmel kolm häält, kusjuures igale kandidaadile võib hääletusel anda ainult ühe hääle.

3.9 Isikuvalimised toimuvad salajasel hääletusel.

3.10 Volituse alusel Erakonna liikme esindamine üldkoosolekul ei ole lubatud.

3.11  Erakonna esimeest,  juhatust ja revisjonitoimkonda on võimalik valida elektroonilisi kanaleid kasutades juhatuse poolt kehtestatud korras.

 

4. JUHATUS

4.1 Juhatusse kuuluvad esimees ja üldkoosoleku poolt valitud juhatuse liikmed.

4.2 Juhatus:

4.2.1 valib Erakonna esimehe ettepanekul endi hulgast kuni kaks aseesimeest;

4.2.2 korraldab Erakonna tegevust, sh majandustegevust ja kinnitab Erakonna eelarve;

4.2.3 kutsub kokku üldkoosoleku;

4.2.4 kinnitab piirkondade ning teiste erakonnasiseste ühenduste moodustamise;

4.2.5 koondab ja edastab Erakonna poliitilisi seisukohti;

4.2.6 täidab muid kohustusi ja korraldusi vastavalt üldkoosoleku ja esinduskogu otsustele ning kehtivale seadusandlusele;

4.2.7 nimetab ametisse Erakonna tegevjuhi ja sõlmib temaga töölepingu;

4.2.8 kinnitab Erakonna osalusel sõlmitavad erakondadevahelised lepped ja koostööpartnerid Riigikogus ja Vabariigi valitsuses;

4.2.9 nimetab ning vajadusel kutsub tagasi Erakonna esindaja Vabariigi Valitsuses.

4.3 Juhatuse otsused võetakse vastu, kui juhatuse koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest ning otsuse poolt hääletab üle poole kohalolnud liikmetest. Juhatuse koosolekul võib osaleda elektrooniliste vahendite abil.

4.4 Juhatus võib võtta otsuseid vastu koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult või elektrooniliselt kõik juhatuse liikmed.

4.5 Kui juhatuse liige loobub valitud kohast, saab asendusliikmena juhatuse liikmeks üldkoosolekul järgmise hääletamistulemuse saanud liige. Võrdse häältearvu korral määratakse uus juhatuse liige liisu heitmise teel.

4.6 Erakonna esimehel on õigus esindada Erakonda kõikides õigustoimingutes. Teised juhatuse liikmed võivad esindada Erakonda ainult ühiselt.

 

5. ESIMEES

5.1 Koordineerib ja juhib juhatuse tegevust, tema puudumisel valivad kohaloleval juhatuse liikmed koosoleku juhataja;

5.2 Esindab ühingut läbirääkimistel teiste organisatsioonidega, kui juhatus ei ole otsustanud teisiti.

5.3 Esimehel on õigus esindada Erakonda kõikides juriidilistes toimingutes. Esimees võib volitada õigustoiminguteks aseesimeest ja tegevjuhti. Volituse kinnitab juhatus.

 

6. PIIRKOND

6.1 Erakonna territoriaalne üksus on piirkond. Piirkond on vastavuses Riigikogu valimiste valimisringkonnaga.

6.2 Piirkonna moodustamise otsuse teevad vastavate piirkondade liikmed. Piirkond koosneb vähemalt viiest erakonna liikmest.

6.3 Piirkonna kõrgeimaks organiks on piirkonna üldkoosolek, mis koguneb vähemalt kord aastas. Üldkoosolekul valitakse piirkonna juhatus kaheks aastaks. Piirkonna juhatuses võib olla kolm kuni seitse liiget. Juhatus valib enda seast esimehe, kes koordineerib juhatuse tööd.

6.4 Piirkonna juhatus juhib piirkonna tööd üldkogude vahelisel ajal.

 

7. TOIMKONNAD, ÜHENDUSED

7.1 Liikmetel ja toetajaliikmetel on õigus algatada ühendusi, toimkondi ning osakondi.

7.1.1 Ühendused ja toimkonnad kinnitab ja lõpetab Erakonna juhatus.

 

8. REVISJONITOIMKOND

8.1 Revisjonitoimkond tegeleb Erakonna finantskorra ja põhikirja järelevalvega.

8.2 Revisjonitoimkond koostab menetluskorra, mille kinnitab juhatus.

8.3 Revisjonitoimkond liige ei saa olla esimees ja juhatuse liige.

8.4 Kui revisjonitoimkonna liige loobub valitud kohast, saab revisjonitoimkonna liikmeks üldkoosolekul järgmise hääletamistulemuse saanud kandidaat.

 

9. ERAKONNA LÕPETAMINE, JAGUNEMINE JA ÜHINEMINE

9.1 Erakonna lõpetamiseks ja jagunemiseks peab vastava ettepaneku poolt hääletama üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest.

9.2 Üldkoosolek, olles otsustanud Erakonna lõpetamise või jagunemise, moodustab komisjoni vara jagamiseks. Erakonna lõpetamisel määrab üldkoosolek vara jagamiseks õigustatud isikud. Erakonna lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub vastavuses kehtivate seadustega.

9.3 Erakonna ühinemisotsust peab toetama üle poole üldkoosolekul osalenud liikmetest.

9.4 Ühinemislepingu koostavad ühinevate erakondade juhatused ning see jõustub pärast poolte poolt allkirjastamist ja ühinevate erakondade üldkoosolekutel kinnitamist. Ühinemislepinguga võib näha ette tähtajalisi erandeid põhikirja suhtes.