Eesti200 Euroopa Parlament programm täismahus

Rohkem Eestit Euroopas!

Eesti 200 programm Euroopa Parlamendi valimisteks. #EestiOnEriline #RohkemEestitEuroopasse

Eesti on eriline, sest ta on suurem kui tema rahvaarv lubab arvata. Eesti nutikus areneda suuremaks ja tugevamaks, kui tema väikeriigi staatus eeldaks, on loonud meile tänaseks mitmeid eeliseid – meid tuntakse kui julge innovatiivse digiriigina, kelle inimesed on ettevõtlikud, töökad ja tulevikku vaatavad. Meid kuulatakse ja meiega arvestatakse. Need on väärtused, teadmised ja kogemused, mida Eesti peab Euroopas esindama ja mille eestkõneleja olema. Ka kümne aasta pärast saab Eesti olla eriline ainult siis, kui me teeme edasi seda, milles me oleme tugevad – veame eest innovatiivseid muutusi nii riigijuhtimises kui majanduses. Eesti on olnud seni Euroopas positiivne alternatiiv ning Euroopa vajab Eestit – vajab säravaid tähti, kes oskavad targalt valitseda ja positiivselt edasi minna.

Kuid Eesti ohuks täna on ääremaastumine – muutumine tavaliseks, väikeseks ja tähtsusetuks riigiks, mille olemasolu ei mõjuta Euroopas midagi. Seda peame me ära hoidma. Eesti saadikud Euroopa Parlamendis peavad esindama Eesti huve ning töötama Eesti huvidest lähtuvalt tugeva koostöise Euroopa nimel. Me ei lähe taga ajama Euroopa keskmist Eesti jaoks, me läheme looma parimat Euroopat Eesti jaoks.

Euroopa on eripalgeline – ta koosneb erineva kultuuri ja ajalooga riikidest, kes on ühise huvi nimel loonud koostöö liidu. See eripalgelisus on Euroopa tugevus ja ka eripära ning seda peame hoidma, mitte murdma. Eesti eripära selles koostöös peab säilima, sest tegemist on tugevusega olla teistmoodi.

Tänavu möödub 15 aastat Eesti ühinemisest Euroopa Liiduga. See on parajalt pikk aeg, et võtta vastutus Euroopas toimuva eest. Eesti elanike toetus riigi kuulumisele Euroopa Liitu on kõrge ning see annab mandaadi Eesti nimel luua veelgi tugevamat Euroopat. Eesti loomulik koht on Euroopas, sellest sõltuvad meie turvalisus ja heaolu. Me ei taha enam kunagi olla üksi maailmas, kus Euroopa piiride taga tõusevad autoritaarsus ja imperialistlikud kired. Kuid meie Euroopa alustalad on hiljuti löönud kõikuma, populism ja omakasu tagaajamine on vallandanud liidu sisemise konflikti, mis on andnud Euroopale Brexiti ja idanaabri rahastatud poliitilised jõud. Me aitame oma kogemuse ja talupojatarkusega Euroopa Liidul uuesti võtta juhtroll maailmas.

Tugeva Euroopa ehitamiseks tuleb teha nelja asja: Euroopa peab üle saama sisemisest lõhestatusest, muutma oma majandusmudeli kestlikuks, astuma viimaks digiajastusse ja kaitsma oma piire nii füüsiliselt kui vaimselt.

Meil on vaja vähem institutsionaalset Euroopat ja rohkem tugevat, vabadusi kaitsvat, väliste väljakutsetega tegelevat Euroopat. Euroopa vajab täna kindlust tagamaks, et globaalses konkurentsis ei kaotataks me oma positsioone kiiresti arenevatele Aasia suurriikidele. Kindlust selleks, et populismi ja radikaalse ideoloogiaga varustatud poliitilised jõud ei rebiks Euroopat tükkideks. Euroopa vajab julgeid otsuseid, et tuldaks toime rahvastikuprotsesside, sealhulgas ka sisserändega ja neist põhjustatud väljakutsetega.

Meie sammud Euroopas

Eesti näitab teed

 • Eesti näitab EL liikmesriikidele teed e-riigi lahendusel põhineva detsentraliseeritud avaliku haldussüsteemi rajamisel ning haarab juhtrolli selle rakendamisel praktikas.
 • Aitame kaasa elektroonilise identiteedi ja internetipõhiste teenuste süsteemi juurutamisele EL liikmesriikides, edendades seeläbi ka Eesti ettevõtete ekspordivõimalusi.
 • Edendame internetipõhist hääletamist ja foorumi põhist arutelu poliitilise otsustusprotsessi detsentraliseerimiseks.
 • Aitame kaasa eestikeelse ning teistes EL keeltes toimuva arvutisuhtluse ja automaat-tõlkesüsteemide arendamisele, et alandada keelebarjääridest tekkivaid piiranguid rahvuste vahelises suhtluses ning tugevdada Euroopa kõikide keelte positsioone.

Koostöine vähema bürokraatiaga Euroopa

 • Toome regulatsioonide rägastikku uppunud liidu tagasi Euroopa algsete eesmärkide juurde, milleks on rahu, ühine jõukas Euroopa majandusruumi ja vabaduste edendamine (inimeste, kapitali, kaupade ja ideede vaba liikumine).
 • Euroopas peab lõppema rahvaga manipuleerimine. Äärmuslikud poliitilised jõud vasakult ja paremalt tiivalt lõhuvad Euroopa Liitu, võtavad vastu raha vaenulikult režiimilt ja on ohuks Eesti julgeolekule. Euroopa liikumiste rahastamine autokraatlike režiimide poolt tuleb võtta erilise tähelepanu alla.
 • Turvalisus on meie põhiõigus. Euroopa peab kindlalt kaitsma oma piire ebaseadusliku sisserände, agressioonide ja küberrünnakute eest. Ka propagandarünnakud on sissetung. Me ei tohi olla sinisilmsed.
 • Meie anname hästi kaitstud idapiiri ja nõuame teistelt riikidelt sama. Euroopa Piiri ja Rannikuvalve Ameti võimekust Euroopa piiride kaitsmisel ja inimkaubandusega võitlemisel tuleb suurendada.
 • Seisame selle eest, et hariduse, keele ja kultuuri küsimused jäävad liikmesriikide pädevusse edendades Euroopa mitmekesisust.
 • Seisame selle eest, et Euroopa ühisturg liiguks paindlikumate töötamise vormide ja vähema töötamise reguleerimise eest Euroopa Liidu tasandil.
 • Euroopa peab oma jõud ühendama võitluses kuritegevuse ja terrorismiga. See kätkeb endas julgeolekuorganite koostööd niin EL-is kui kolmandate riikidega.
 • Seame eesmärgiks suurendada Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide koostööd.
 • Tihendame veelgi koostööd oma naabritega ja loome Euroopa Parlamendis Põhja-Balti saadikute rühma.

Innovatsioon, tööhõive, kestlik majandus ja teadus- ja arendustegevus

 • Pidurdame eurobürokraatia kasvu läbi digitaallahenduste ning edendame korrumpeeruva litsentsimajanduse asendamist läbipaistva äpi-majandusega.
 • Seisame vähem reguleeritud ja institutsionaliseeritud Euroopa eest, eelkõige ettevõtluse, töötamise ja äri tegemise valdkonnas.
 • Seisame selle eest, et Euroopa Liidus vastuvõetud seadused lihtsustaksid inimeste, teenuste ja kaupade vaba liikumist ning vähendaksid sellega seotud bürokraatiat.
 • Võitleme heade ühenduste ja tugeva majandusega ning maailma tipptasemel teadus- ja arendustegevusega Euroopa eest.
 • Panustame internetivabaduste suurendavatesse meetmetesse, mis saab areneda vaid koos iga isikut identifitseeriva süsteemi rakendamisega.
 • Soodustame väikeettevõtlust ja innovaatiliste töökohtade loomist, mis kasutab maksimaalselt ära kohalikke ressursse, põhineb uusimatel tehnoloogiatel ja tarbijate personaalsel teenindamisel.
 • Toetame paindlikku tööturgu, mis põhineb tuleviku töökohtade nõudlusel. Peame hindama tuleviku tööturu vajadusi, et juba täna suunata inimesi innovatiivsetesse sektoritesse, mis vajavad inimesi aastakümnete pärast.
 • Euroopa Liit peab lõpuks jõudma digiajastusse. Tahame tuleviku Euroopas palju vähem bürokraatiat ja täielikku andmete vaba liikumist, tahame riikide e-teenuste ühildumist ja digitaalset ühisturgu. Meie anname e-Eesti eeskujul e-Euroopa, mille abil vähendame bürokraatiat.
 • Euroopa peab saama ettevõtlikuks kontinendiks – meie oma Räniorg on võimalik! Eesti majandus saab kasvada ainult siis, kui tootmine jätkub ka Eestis, mitte ei lahku odavama tööjõu otsingul. Selleks tuleb Euroopas teadlikult mänguväljakut kallutada ettevõtete toetamise suunas nii uute toodete kui ekspordi edendamisel, et ka Eesti ettevõtted oleksid konkurentsivõimelised nii Euroopas kui mujal maailmas.
 • Euroopa saab olla edukas, kui siin tehakse tarka tööd, mis annab ettevõtjatele tulu ja töötajatele väärika palga. Euroopa ja Eesti majanduskasvu kiirendamiseks toetame väliskaubanduse alase koostöö tihendamist nii traditsiooniliste kui uute turgudega.
 • Soodustame õpihimuliste noorte õpirännet ja eneseteostuse võimalusi otsivate täiskasvanute tööhõivet, kui nad on valmis integreeruma kohaliku ühiskonnaga ja tunnustama valitsevat õiguskorda.
 • .Anname oma panuse, et EL institutsioonid hakkaksid nõudma võrdselt kõigilt liikmesriikidelt eelarvedistsipliini ranget järgimist.
 • Euroopa peab seisma tugeva demokraatia nurgakivi vaba ajakirjanduse eest. Seisame selle eest, et kehtestataks maks Euroopa ühisturul reklaami müüvatele sotsiaalmeedia ja internetihiidudele.

Keskkonnapoliitika ja põllumajandus

 • Seisame selle eest, et kõiki liikmesriikide põllumehi koheldakse võrdselt.
 • Hoiame Euroopa loodusväärtusi ja elurikkust, arvestades eri piirkondade looduslikke omapärasid.
 • Euroopa saab vähendada rändesurvet, panustades ühiselt piirkondadesse, mis on kliimamuutustest enim kahjustatud: aitame säilitada sealsetele inimestele nende kodust elukeskkonda.
 • On oluline jätkata Euroopa Liidu investeeringuid ning koostööd puhta energeetika ning elektritranspordi arendusse, samas ei tohi taastuvenergeetikat arendada keskkonna arvelt.
 • Toetame üleminekut jäätmevabale ringmajandusele teadusuuringute toel ja seadusandlike ning tehnoloogiliste vahenditega.
 • Euroopa näitab maailmale eeskuju, vähendades kasvuhoonegaase kiirendatud tempos. Samas teadvustame, et Euroopa osakaal selles on suhteliselt väike: investeerime eksporditavatesse, nii tehnoloogilistesse kui administratiivsetesse lahendustesse, mis pidurdavad kliimamuutusi ning võimaldavad nendega kohaneda kogu maailmas.
 • Euroopa Liidu regulatsioonid peavad välistama kaupade päritolu märgistuses siseturu ja liikmesriikide päritolu ebaõiget kasutamist. Õiglase toidu päritolu märgistusega võimaldame keskkonnateadlikul inimesel eelistada kodulähedast toorainet ning vähendada sellega ökoloogilist jalajälge.

Välis- ja julgeolekupoliitika

 • Euroopa Liit peab kindlalt kaitsma rahvusvahelistele reeglitele tuginevat maailmakorda, meie liitlassuhteid ning tõrjuma uusi ohte. Rahvusvahelistel organisatsioonidel tuleb globaalsete jõujoonte muutumisel olla valmis olulisteks ümberkorraldusteks ning Euroopa Liit peab muutustele kaasa aitama.
 • Toetame tihedamaid transatlantilisi sidemeid kaitse- ja välispoliitika valdkonnas. Me ei toeta Euroopa armee loomist, küll aga tihedamat ja tõhusamat kaitsealast koostööd Euroopa riikide vahel. See peab täiendama, mitte tarbetult dubleerima NATO-t. Tugev ja tegutsemisvõimeline, ajakohastatud NATO on Eesti julgeoleku ja kaitse nurgakivi. Samuti on oluline, et kõik Euroopa Liidu liikmeriigid, kes kuuluvad NATOsse, panustaksid 2% oma riigieelarvest kaitsekuludeks.
 • Toetame tugevat Euroopa naabruspoliitikat nii ida- kui lõunasuunal, mis pakub ELi naaberriikidele privilegeeritud suhet, mille aluseks on vastastikune seotus ühiste väärtustega.
 • Euroopa peab tegema kliima- ja vaesusrände probleemide lahendamisel koostööd rände lähteriikidega, et jätkata inimõiguste, kliimamuutuste ja rahvastikuprobleemide lahendamist nendes riikides, et inimesed ei peaks oma kodudest lahkuma.
 • Seisame selle eest, et Euroopa Liidu laienemise osas otsuseid tehes ei tehta hinnaalandusi Euroopa väärtuste ja aluspõhimõtete osas.

Lae alla Eesti200 Euroopa Parlamendi programm siit.